NIBIO

NIBIO

Tilrettelagt statistikk over arealressurser for alle landets kommuner og fylker

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er et statlig forvaltningsorgan med særskilte fullmakter og eget styre, underlagt Landbruks- og matdepartementet. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter og et avdelingskontor i Oslo.

Kunde

NIBIO

År

2019–pågående

Ansvarsområder

Design
Utvikling
Headless CMS
Prosjektledelse

Områder

CMS Tjenesteplattform

Alternative text

Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO skal være nasjonalt ledende for utvikling av kunnskap om bioøkonomi.

Alternative text

Oppgaven

Som et ledd i oppfyllelsen av sitt samfunnsoppdrag kartlegger NIBIO norske jordbruksareal, hvordan arealet benyttes, jordkvalitet og potensial for oppdyrking. Aggregert statistikk for norske kommuner og fylker gjøres offentlig tilgjengelig gjennom en tjeneste NIBIO har kalt arealbarometer. Informasjonen i arealbarometeret utgjør viktig grunnlag for beslutningstakere og bidrar til økt kunnskap og bevisstgjøring rundt norsk jordbruk, til nytte for alle interessenter. I en tid der behovet for bevaring av matjord stadig veies opp mot andre interesser er det svært viktig at beslutninger tas basert på oppdaterte data.

Tidligere har tjenesten blitt utarbeidet manuelt for hver enkelt kommune og fylke, gjerne i tekstformat. Dette har vært svært tidkrevende arbeid og har krevd store ressurser. NIBIO har derfor ønsket å automatisere denne prosessen for å effektivisere arbeidet sitt.

Alternative text

Oppdraget fra NIBIO

  • Designe og utvikle en digital løsning for Arealbarometeret for alle fylker og kommuner i Norge.
  • Lage et intuitivt og effektivt design, hvor man sikrer en relevant og brukervennlig tjeneste for alle.
  • Forenkle prosessen rundt oppdateringer og eventuell videreutvikling.

Teknologier og leveranse

Forte Digital har bygget en løsning for dynamisk visning av statistikk over jordbruk, jordbruksareal og landskapsdata for fylker og kommuner i Norge.

  • Tjenesten er bygget i React med server-side rendering (SSR), og kjører i node.
  • Data presenteres i tabell og graf-form ved hjelp av grafbiblioteket Highcharts.
  • Tekstene genereres dynamisk basert på data flettet inn i maler hentet fra Sanity headless CMS. Datamodellen Forte Digital har bygget i Sanity støtter både bokmål og nynorsk språk.
  • Nettside: Arealbarometer
Alternative text

Resultater

Digitaliseringen sikrer at informasjonen i Arealbarometeret er oppdatert og tilgjengelig for alle interessenter til enhver tid. NIBIO har fått på plass en brukervennlig og praktisk tjeneste bestående av en tynn frontend-applikasjon bygget på toppen av APIer. Siden applikasjonen baseres på APIer vil NIBIO kunne arbeide med vedlikehold av datakvalitet og umiddelbart se dette reflektert i tjenesten.

Denne arkitekturen muliggjorde blant annet en sømløs overgang til ny kommune og fylkesstruktur. Hele systemet var oppdatert fra dag én i henhold til den nye kommunereformen. I løpet av 2020 vil mye tid gå til videreutvikling, basert på nyttige og verdifulle tilbakemeldinger NIBIO har fått fra brukerne sine.

Kontakt oss