Kvalitet i alle ledd begynner med å se hverandre i øynene

Eivind Trædal
Målrettet kommunikasjon er avgjørende for å lykkes med en verdiskapende leveranse. Da må vi ha fokus på hvordan vi kan kommunisere med våre samarbeidspartnere.

Å samhandle er informasjonsutveksling

Når vi vinker til hverandre på Teams for første gang, eller når vi har nok et statusmøte for å gjennomgå siste leveranse, er målrettet kommunikasjon avgjørende for å lykkes med en verdiskapende leveranse. Vi i Forte er stolte over vår lidenskap for teknologi, god kode, design og gode digitale opplevelser, men for at vi skal kunne ta de riktige valgene til riktig tid, må vi ha fokus på hvordan vi kan kommunisere med våre samarbeidspartnere på en måte som sikrer dette.

Det å samhandle er informasjonsutveksling. I dette ligger utveksling av opplysninger, meninger, behov og ønsker. For å lykkes, er det å være bevisst egen og andres kommunikasjon en svært viktig faktor.

Man kan ikke lenger "sette seg bakerst i rommet"

Ethvert oppdrag er en arena hvor mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ulik status og ulike relasjoner møtes, kanskje oftere nå enn tidligere. Nå er vi oftere i møter hvor man ser alle deltakernes ansikter samtidig, og man kan i mindre grad «sette seg bakerst i rommet». 

For å holde fokus og oppnå en følelse av at tiden er vel brukt, er det derfor vårt ansvar å sikre en god og effektiv kommunikasjon.

Det handler altså om å være bevisst på situasjonen, hvem vi kommuniserer med, og hva som kan skape misforståelser. Dette betyr at vi aktivt må tilpasse hvordan vi ordlegger oss verbalt, men også kroppsspråket i hver enkelt situasjon. Å være aktivt deltakende gjelder ikke bare når man snakker. Det betyr å vise interesse med øyene og ansiktstrekk mens andre snakker også. Dette er ikke leveranseleders eller fasilitators ansvar – det er et ansvar for hele leveranseteamet.

Forstår dine kollegaer hva du prøver å kommunisere?

Kommunikasjon (fra latin: communicare, «gjøre felles») handler om å være bevisst hva du gjør og sier og hvordan det kan oppfattes av andre. God kommunikasjon handler om å være kapabel til å evaluere om det du sier er det mottaker faktisk forstår, og at du evner å forstå hva den andre prøver å fortelle deg.

Kommunikasjon er, i likhet med kode og design, en faktor vi vektlegger for at vi sammen med kundene våre skal sikre at de lykkes med sine målsetninger. For å oppnå gode leveranser sammen, mener jeg at vår evne til å kommunisere og lytte er den som er den mest avgjørende. Jeg mener at vår kunnskap og faglige tyngde fort kan bli overflødig hvis vi ikke evner å snakke om den på en måte som alle forstår. 

Med andre ord, skal vi oppnå de beste digitale løsningene, er det en forutsetning at vi lytter og at vi kommuniserer tydelig og godt – verbalt og nonverbalt.

Før, under og etter

Som sagt, er det å se hverandre i øynene er en svært god begynnelse, men som en videreføring av dette, tror jeg at det er tre områder for møtevirksomhet vi kan fokusere på for å være gode samarbeidspartnere:

  1. Før: Sørg for at du alltid har tenkt gjennom «hva», «hvordan» og «hvorfor» før alle møter. Vær forberedt og informer deltakerne om hva det er som er det ønskede utfallet av møtet, slik at dere jobber mot et felles mål.
  2. Under: Sett av tid til å hilse på hverandre. Vær en aktiv lytter og deltaker. Husk at du har noe å lære andre og at andre har noe å lære deg. Hold deg til saken/agenda.
  3. Etter: Oppsummer og be deltakerne uttrykke hva de har opplevd og oppfattet som utfall av møtet. Samsvarer det med ønsket utfall i agenda? Bli enige om hva som er neste steg.